Świadectwa energetyczne

energooszczędność może być prosta


CO TO JEST ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

Świadectwo charakterystyki energetycznej określa w sposób obliczeniowy zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku (energia na potrzeby ogrzewania i wentylacji, ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji oraz oświetlenia)

W JAKICH SYTUACJACH POTRZEBUJE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

Świadectwo charakterystyki energetycznej należy sporządzić dla istniejącego budynku lub części budynku (lokalu) dopiero, gdy będzie on przedmiotem sprzedaży bądź najmu.

W przypadku nowo wybudowanych budynków od dnia 28 kwietnia 2023 r. inwestor będzie miał obowiązek dołączenia świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (z obowiązku tego wyłączone są domy o powierzchni zabudowy do 70 m2 budowane dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, natomiast przy ich sprzedaży lub najmie świadectwo lub kopię świadectwa należy przekazać odpowiednio nabywcy lub najemcy).

KIEDY ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ TRACI SWOJĄ WAŻNOŚĆ?

Świadectwo jest ważne przez okres 10 lat. Natomiast straci ono swoją ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone takie roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

JAKIE BUDYNKI ZWOLNIONE SĄ Z POSIADANIA ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

 • Budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2
 • Budynki mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
 • Budynki używane jako miejsce kultu lub działalności religijnej
 • Budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków
  i opiece nad zabytkami
 • Budynki przemysłowe i gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię,
  z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego
 • Gospodarstwa rolne o wskaźniku EP nie wyższym niż 50 kWh/(m^2* rok)

JAKIE DOKUMENTY BĘDĄ PRZYDATNE DO WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

Proces wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej może zostać usprawniony poprzez przygotowanie:

 • tabliczek znamionowych urządzeń należących do systemu ogrzewania, systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, systemu wentylacji lub klimatyzacji
 • dokumentacji technicznej budynku (w której zawarte są rzuty i przekroje budynku, opisy przegród budowlanych, orientację budynku względem stron świata)
 • dokumentacji technicznej drzwi i okien (karta produktu)

Dysponując kompletem potrzebnych informacji wpływamy na koszt oraz czas realizacji certyfikatu.

CO TO JEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDYNKU?

Pojęcie dokumentacji technicznej budynku nie zostało zdefiniowane w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków ani w innych przepisach prawa, jednakże wyrażenie to występuje w art. 29 ust. 1b ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048), w którym jako dokumentację techniczną rozumie się dokumentację budowlaną, powykonawczą i książki obiektu budowlanego. Ponadto w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane jest mowa o dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, które można uznać za dokumentację techniczną budynku. W sytuacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków może to być wszelka dokumentacja, która będzie przydatna podczas sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, np. projekt budowlany, książka obiektu budowlanego, sprawozdanie z kontroli systemu ogrzewania lub klimatyzacji, deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, protokół z okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i inne.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU BRAKU DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDYNKU?

W przypadku braku dokumentacji technicznej, właściciel części budynku (lokalu) lub budynku, może zwrócić się z prośbą o udostępnienie jej bezpośrednio do dewelopera (zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego), od którego zakupiliśmy nieruchomość lub innego podmiotu np. spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej.

W przypadku spółdzielni mieszkaniowej należy skontaktować się z zarządem spółdzielni i poprosić o udostępnienie projektu. W przypadku dewelopera, można skontaktować się z jego biurem lub oddziałem i złożyć prośbę o udostępnienie projektu architektoniczno-budowlanego.

Zgodnie z art. 9 ustawy przekazanie dokumentacji musi być nieodpłatne (można udostępnić zdjęcie czy skan dokumentu mailowo). Należy stwierdzić, że wewnętrzne przepisy spółdzielni są aktami wewnętrznie obowiązującymi, natomiast ustawa jest aktem prawa powszechnie obowiązującego. Przepisy ustawy mają zatem pierwszeństwo stosowania przed przepisami wewnętrznymi spółdzielni.

Jeżeli żaden z podmiotów nie będzie dysponował wymaganą dokumentacją, należy przeprowadzić inwentaryzacje budynku (dodatkowa wizja lokalna).