Czy wiecie czym jest kontrast?

Kontrast jest jednym z kluczowych parametrów weryfikowanych podczas oceny podsystemów „Infrastruktura” i „Tabor” w odniesieniu do wymagań Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.


⬜️🟦🟥🟨⬜️🟥
🟦⬛️🟨🟥⬛️🟨
🟥⬜️🟦⬜️🟨⬛️
⬛️🟥🟨🟦🟥⬜️
Sposób, w jaki postrzegane są przedmioty lub różnice między powierzchniami, jest istotnym czynnikiem przy doborze materiałów i wyposażenia budynku lub obiektu kolejowego dostępnego dla pasażerów – zwłaszcza uwzględniając potrzeby osób niedowidzących.
Infracert TSI sp. z o.o. dokonuje pomiarów kontrastu zarówno w ramach wizji lokalnych w procesach oceny zgodności z wymaganiami TSI jako Jednostka Notyfikowana, jak również na indywidualne zlecenia klientów.
Pomiarów kontrastu barwnego dokonuje się poprzez porównanie współczynników odbicia światła tzw. LRV (ang. Light Reflectance Value). Współczynnik ten odnosi się do całkowitej ilości światła odbitego od powierzchni (np.: posadzki, ściany, wykończenia stopni schodów itp.) na każdej długości fali i we wszystkich kierunkach po podświetleniu źródłem światła. Kontrast dwóch sąsiadujących powierzchni jest utrzymywany przez różne wartości współczynnika odbicia światła rozproszonego (LRV) lub luminancji.
Spektrofotometria jest techniką pomiarową polegającą na ilościowym pomiarze transmisji lub odbicia światła przez próbkę. Spektrofotometr jest wyposażony w lampę CLED i kamerę podglądu próbki to podstawowe narzędzie stosowane do badania wymagań zróżnicowania LRV. Zastosowanie spektrofotometru do pomiaru wartości LRV zapewnia dokładną ocenę wartości odbicia światła.
Krytyczne kwestie związane z wykonywaniem pomiarów spektralnych in situ zostały opisane w licznych pracach naukowych i obejmują właściwości atmosfery, czas pomiaru, wysokość pomiaru, orientację pomiaru, pole widzenia, uśrednianie widmowe i kalibrację danych spektralnych. Definiują także błędy w spektroskopii terenowej, które należy wziąć pod uwagę z uwagi na potencjalny wpływ na dokładność pomiarów widmowych.

infracert #infracerttsi #kontrast #contrast #LRV #badaniaLRV #badaniakontrastu #pomiarLRV #pomiary #badania #testy #testing #measurements #spektrofotometria #luminacja