Wirtualny Asystent Maszynisty

INFRACERT TSI Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wirtualny asystent maszynisty z nawigatorem szlaku – przyszłość systemu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – Maszynista 5.1.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, nr Umowy POIR.01.01.01-00-1192/19-00 z dnia 16.07.2020 r.

WAM_miniatura_05_belka

Celem projektu jest opracowanie wirtualnego asystenta maszynisty (WAM) w postaci konsoli dającej szybki i selektywny dostęp do cyfrowej biblioteki danych (instrukcje, poradniki, wytyczne) danego typu lokomotywy oraz informacji o liniach kolejowych, w tym odcinkach, szlakach, odstępach (szczegółowy i dynamicznie zmieniający się opis warunków technicznych danej linii lub odcinka linii kolejowej, rodzaju blokady liniowej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, usytuowania sygnalizatorów, wskaźników, lokalizacji stacji, torów głównych zasadniczych, głównych dodatkowych, peronów i miejsc zatrzymania pociągu, usytuowania przejazdów i przejść kolejowych leżących w poziomie szyn i sposób ich zabezpieczenia, „dzikich przejść”, miejsc niebezpiecznych, oraz takich w których maszynista stwierdza niezgodności, nieprawidłowości (usterki infrastruktury), usytuowania mostów, tuneli i innych obiektów oraz profilu linii), którymi przemieszcza się maszynista z wyszukiwaniem głosowym i prezentacją w postaci graficznej oraz audio. WAM będzie automatycznie wyświetlał trasę przejazdu zsynchronizowaną z aktualną pozycją pociągu zarejestrowaną w warunkach dobrej widoczności.

Dofinansowanie projektu z UE: 5 936 207 PLN